പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Pulimootil Silks Recruitment

0
പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്, സ്ത്രികൾക്കും, പുരുഷനും ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. WALK-IN INTERVIEW വഴി നേരിട്ട് ജോലി നേടാം
ജോലി,ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് – (M/F) 50 NOS
2. ഫ്ലോർ ഹോസ്റ്റസ് – (F) 20 NOS
3. ഫ്ളോർ മാനേജർ – (M/F) 10 NOS
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം.
🔘35 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായം
ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം
🔘മികച്ച ആശയവിനിമയശേഷി.
സമാന മേഖലയിൽ 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം
🔘(ഫ്ളോർ മാനേജർസിന് നിർബന്ധമായും 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം)
🔘ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.
ഒരു വർഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത

….

Online Loans From Bank: Apply For Loan

ശമ്പളം മറ്റു അനുകൂല്യങ്ങൾ
മികച്ച ശമ്പളത്തിന് പുറമെ, ആകർഷകമായ സെയിൽസ് ഇൻസെന്റീവ്സും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.
താൽപര്യം ഉള്ളവർ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ബയോഡാറ്റാ, ആധാർ കാർഡിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്നിവയുമായി 2022 മെയ് 18 മുതൽ ജൂൺ 5 വരെ, രാവിലെ 10 നും 5 നും ഇടയ്ക്ക് പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് ഷോറൂമിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുക.
അഡ്രസ് വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ 
പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് THODUPUZHA
0486-2228821
എച്ച്ആർ മാനേജർ ഫോൺ: 9745309148
പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ്

Leave A Reply

Your email address will not be published.