കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ അടിപൊളി ആപ്പ് app for test your vision

ഇക്കാലത്ത്, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സ്ക്രീൻ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ണിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ അവസ്ഥ സാധാരണയായി ഒരു നേത്ര പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ…

Live voice Typing App us

Live Transcribe is an accessibility application designed for the deaf and hard of hearing. With Google's state-of-the-art automatic speech recognition technology, live transcription of text and speech on your screen is transliterated so…