പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Pulimootil Silks Recruitment

പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Pulimootil Silks Recruitment

പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്, സ്ത്രികൾക്കും, പുരുഷനും ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. WALK-IN INTERVIEW വഴി നേരിട്ട് ജോലി നേടാം ജോലി,ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് – (M/F) 50 NOS 2. ഫ്ലോർ ഹോസ്റ്റസ് – (F) 20 NOS 3. ഫ്ളോർ മാനേജർ – (M/F) 10 NOS …. Online Loans From Bank: Apply For Loan … ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ…