എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ 53 സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

0

 

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ റീജണിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 53 ഒഴിവുകളുണ്ട്. നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കേഡർ തസ്തികയായ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവാണുള്ളത്.

ഔദ്യോഗിക ഭാഷ, ഫിനാൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവസരം. ഉയർന്ന പ്രായം: 30. ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 20. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.aai.aero/careers കാണുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.