test your vision

കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ അടിപൊളി ആപ്പ് app for test your vision

ഇക്കാലത്ത്, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സ്ക്രീൻ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ണിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ അവസ്ഥ സാധാരണയായി ഒരു നേത്ര പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി നേത്ര പരിശോധന നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല..

എന്നാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു നേത്ര പരിശോധന നടത്താമെന്നത് ഇതാ. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നേത്ര പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയും. ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ തരം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ വൃത്തത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണിന്റെ ചിത്രമുള്ള ഒരു ഐക്കൺ വരുന്ന ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ, നാല് തരം ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. പരിശോധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 ലഭിച്ചാൽ, കണ്ണിന് കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷായി ഭാഷ നൽകാം.

അപ്പോൾ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ കാണാം. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ കളർ, കോൺട്രാസ്റ്റ്, വിഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ, കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഓരോന്നും തുറക്കുമ്പോൾ, അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത് പരിശോധിക്കണം.

ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും അവസാനം, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നില നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് 100 ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, അല്ലാത്തപക്ഷം കാഴ്ചശക്തി കുറവുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

ഐ ടെസ്റ്റ് ആപ്പുകളുടെ സവിശേഷതകൾ:

The application has 12 types of eye tests (6 FREE and 6 PRO)

* Visual acuity tests

* An Ishihara Color Blindness test

* Color Cube GAME to test your vision and speed

* 4 Amsler grid tests

* An AMD test for macular degeneration

* A Glaucoma survey

* A Written test aka. how much do you know about the eye?

* Contrast Sensitivity test

* Landolt C/Tumbling E test

* Astigmatism test

* Duochrome test

* An OKN Strip test

* Red Desaturation test

DISCLAIMER:

Due to variations in each screen accuracy (screen size, brightness/contrast, resolution) the eye tests are not perfect. Holding a phone of approx 4″ screen size 30 cm/12 inches from your eyes would give you nearly accurate results. Hold it (place it) 52cm/20inches from your eyes if you have e.g. a 7″ tablet.

Do not consider the tests in the app official tests. These tests only mean to give you an idea whether or not you should see an eye doctor or go on an eye therapy.

VISUAL ACUITY

The visual acuity test is a routine part of an eye examination, particularly in case of vision problems. At a young age, these vision problems can often be corrected or improved. Undetected or untreated vision problems can lead to permanent vision damage.

COLOR BLINDNESS

Test if your color blind or not.

AMSLER GRID

The Amsler grid is a grid of horizontal and vertical lines used to check vision problems caused by changes in the retina, particularly the macula as well as the optic nerve.

AMD

Age-related macular degeneration is a progressing eye condition that affects millions of people.

GLAUCOMA

Glaucoma is a group of diseases that damage the eye’s optic nerve and can result in vision loss. If left untreated, It can lead to blindness.

CONTRAST SENSITIVITY

A contrast sensitivity test checks for the ability to differentiate between light and dark.

LANDOLT C

The Landolt C is the standard optotype for acuity measurement in most European countries.

TUMBLING E

This test is the standard visual acuity test for people who cannot read the Roman alphabet.

ASTIGMATISM

Astigmatism is a vision condition that causes blurred vision making it difficult to see fine details, either close up or from a distance.

DUOCHROME TEST

This test is used to estimate whether you are long or short sighted.

OKN STRIP TEST

An official test to test your vision for specific eye problems.

RED DESATURATION

The optic nerve is sensitive to red, so when it is damaged, red-colored objects may appear dull, washed-out or faded.

What to do if I get bad results?

If your results indicate you may have vision problems, you should see an eye doctor. Having regular eye examinations promotes eye health. It also allows your doctor to measure your vision and make the necessary changes to your prescriptions.

You can also download eye training apps to preserve your eye sight and improve vision. You should take better care of your eyes and vision. Preserving vision health is one of our most important thing to do. Omitting eye care and eye exams can result in serious vision damage.

If you experience any eye problems using the web browser, to-do apps, calendars, writing messages or checking the phone book or the call log, you should take this test to check if you need eye treatment and/or vision training.

Night vision improves night vision, it also improves night vision, this visual acuity test improves your visual acuity and your night vision.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഡൗൺലോഡ് ഐഒഎസ്

Similar Posts